CPP-434 Split [python-community] into [python-community] and [python-community-ide...