python-ide-community -> python-community-ide
[idea/community.git] / python / python-community-plugin-resources.iml
2016-10-17 Ilya.KazakevichMerge branch 'py-15166' of https://github.com/happy...
2016-06-28 Vladislav.SorokaMerge branch 'failsafe' of https://github.com/diorcety...
2016-02-24 Alexander KoshevoyMerge remote-tracking branch 'origin/master' into akosh...
2016-01-20 peterMerge branch 'master' into dany/groovy-resolve
2016-01-13 Anton MakeevMerge branch 'master' into amakeev/run_environment
2016-01-13 Anton MakeevMerge branch 'master' into amakeev/attach-tests appcode/144.3035 clion/144.3038
2016-01-13 Alexey UtkinMerge remote-tracking branch 'origin/master' clion/144.2988 pycharm/144.2992
2016-01-12 Alexey UtkinMerge remote-tracking branch 'origin/master'
2016-01-12 Alexey UtkinMerge branch 'master' into uta-python
2016-01-11 Valentin FondaratovMerge branch ultimate:plugins/yaml into community
2015-12-29 Alexey UtkinMerge branch 'master' into uta-python
2015-12-25 Alexey UtkinMerge branch 'master' into uta-python
2015-12-21 Alexey UtkinMerge branch 'master' into uta-python
2015-12-17 Alexey UtkinCPP-434 Split [python-community] into [python-community...
2015-12-11 Alexey UtkinCPP-434 Split [python-community-plugin] into [python...
2015-07-08 Vladimir KrivosheevMerge branch 'master' of /Users/develar/settings-reposi...
2015-06-26 Ilya.KazakevichMerge branch 'PY-3999'
2015-06-23 Ilya.KazakevichMerge remote-tracking branch 'origin/master'
2015-06-18 Aleksey PivovarovMerge remote-tracking branch 'origin/master' into diff...
2015-06-18 Dmitry TrofimovMerge remote-tracking branch 'origin/master'
2015-06-18 Dmitry TrofimovNew build for Python community plugin