Merge remote-tracking branch 'origin/master'
[idea/community.git] / python / layout.xml
2011-01-28 Dmitry CheryasovMerge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea...
2011-01-26 Ekaterina TuzovaMerge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea...
2011-01-25 peterfix the missing versions.xml
2010-12-21 Dmitry CheryasovMerge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea...
2010-12-13 Ekaterina TuzovaMerge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea...
2010-12-10 Dmitry TrofimovMerge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea...
2010-12-10 Dmitry Jemerovinclude colorSchemes in layout of PyCharm and dev updat...
2010-07-28 Dmitry TrofimovMerge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea...
2010-07-27 Dmitry CheryasovMerge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea...
2010-07-26 Dmitry Jemerovadd new module to Python plugin layout
2010-06-19 Dmitry CheryasovMerge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea...
2010-06-17 Dmitry Jemerovdelete python-py module
2009-09-28 nikbuilding from sources fixed
2009-04-14 Leonid ShalupovPython: unittest helpers
2008-05-30 Dmitry Jemerovlazy loading of python intentions
2008-03-13 Dmitry Jemerovpython-plugin module extracted
2008-03-12 Dmitry Jemerovpython-py module extracted
2008-03-05 Dmitry Jemerovattach sources to jython
2008-03-05 Dmitry Jemerovinclude jython.jar in python plugin layout
2008-01-28 Dmitry Jemerovlayout for Python plugin in platform