python-ide-community -> python-community-ide
[idea/community.git] / python / educational-python / main_pycharm_edu.iml
2016-11-21 Dmitry Trofimovpython-ide-community -> python-community-ide
2016-10-17 Ilya.KazakevichMerge branch 'py-15166' of https://github.com/happy...
2016-06-28 Vladislav.SorokaMerge branch 'failsafe' of https://github.com/diorcety...
2016-02-24 Alexander KoshevoyMerge remote-tracking branch 'origin/master' into akosh...
2016-02-09 Dmitry TrofimovMerge remote-tracking branch 'origin/master'
2016-02-05 Alexander KoshevoyMerge branch 'topic/docker_python'
2016-02-02 Anton MakeevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into amake... appcode/144.3627 clion/144.3630
2016-02-02 peterMerge branch 'master' into dany/groovy-resolve
2016-01-29 Andrey VlasovskikhMerge remote-tracking branch 'origin/master' into vlan...
2016-01-27 Roman ShevchenkoMerge pull request #347 (https://github.com/JetBrains...
2016-01-26 Valentina KiryushkinaRename educational plugins and update plugin's description