Merge remote-tracking branch 'origin/master' into develar/is
[idea/community.git] / platform / analysis-impl / src / com / intellij / profile /
2016-07-20 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-07-19 Vladimir Krivosheevdo not save if isLoadingSchemes
2016-07-19 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-07-19 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-07-18 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-07-18 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-07-18 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-07-18 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-07-14 Vladimir Krivosheevthread-safe SchemeManager
2016-07-13 Dmitry AvdeevMerge branch 'master' of https://github.com/Kendos...
2016-07-13 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-07-13 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-07-13 Vladimir Krivosheevrestore compatibility — InspectionProjectProfileManager...
2016-07-13 Vladimir Krivosheevfix tests — CodeInsightTestFixtureImpl set project...
2016-07-13 Vladimir KrivosheevfireProfileChanged — restore old behavior — profile...
2016-07-13 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-07-12 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-07-11 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-07-08 Vladimir Krivosheevfix project inspection scheme reloading
2016-07-08 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-07-08 Vladimir Krivosheevrename to ProjectInspectionProfileManager
2016-07-07 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-07-01 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-06-29 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-06-29 Vladimir Krivosheevfix profiles_settings.xml serialization
2016-06-29 Vladimir Krivosheevcall update digest only after set myInitialized to...
2016-06-28 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-06-28 Vladislav.SorokaMerge branch 'failsafe' of https://github.com/diorcety...
2016-06-28 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-06-28 Vladimir Krivosheevproject scheme manager — reloadable
2016-06-24 Vladimir KrivosheevProjectInspectionProfileManagerImpl — isUseOldFileNameS...
2016-06-24 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-06-24 Vladimir Krivosheev`project inspection` test
2016-06-24 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-06-23 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-06-23 Vladimir Krivosheev`project inspection` test
2016-06-22 Vladimir Krivosheevfix tests
2016-06-22 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into devel...
2016-06-15 Valentina KiryushkinaResolve merge conflicts
2016-06-09 Vladimir Krivosheevuse scheme manager to store project level inspection...
2016-06-07 Vladimir Krivosheevremove ApplicationProfileManager
2016-06-07 Vladimir Krivosheevremove getProject from InspectionProjectProfileManager
2016-06-07 Vladimir Krivosheevdeprecate getRootProfile
2016-06-07 Vladimir Krivosheevcleanup — getProfile
2016-06-07 Vladimir Krivosheevremove unused getProfileName
2016-06-07 Vladimir Krivosheevget rid of InspectionProfileManager — part 1
2016-06-07 Vladimir Krivosheevmove profile listeners to BaseInspectionProfileManager
2016-06-07 Vladimir Krivosheevextract BaseInspectionProfileManager — severityRegistrar
2016-06-07 Vladimir Krivosheevmove INSPECTION_DIR from InspectionProfileManager
2016-06-07 Vladimir Krivosheevrename InspectionProjectProfileManagerImpl to ProjectIn...
2016-06-07 Vladimir Krivosheevuse scheme manager to store project level inspection...
2016-06-07 Vladimir Krivosheevfix serialization
2016-06-07 Vladimir Krivosheevstore state in separate class
2016-06-07 Vladimir Krivosheevget rid of ProjectProfileManager
2016-06-07 Vladimir Krivosheevcleanup
2016-06-07 Vladimir KrivosheevInspectionProjectProfileManagerImpl — don't implement...
2016-06-07 Vladimir Krivosheevconvert InspectionProjectProfileManagerImpl to kotlin
2016-06-07 Vladimir Krivosheevconvert InspectionProjectProfileManagerImpl to kotlin
2016-06-07 Vladimir Krivosheevconvert InspectionProjectProfileManagerImpl to kotlin
2016-06-07 Vladimir Krivosheevremove DefaultProjectProfileManager
2016-06-07 Vladimir Krivosheevinline DefaultProjectProfileManager
2016-06-07 Vladimir KrivosheevcopyFrom default impl
2016-06-07 Vladimir KrivosheevisLocal default impl
2016-06-07 Vladimir Krivosheevrevert writeExternal deprecation
2016-06-07 Vladimir KrivosheevInspectionSchemeTest
2016-06-07 Vladimir Krivosheevdon't init all profiles on project open — cleanup
2016-06-07 Vladimir Krivosheevremove deprecated projectClosed/projectOpened
2016-06-07 Vladimir Krivosheevdon't init all profiles on project open — preparing...
2016-06-07 Vladimir Krivosheevlazy app inspection profiles
2016-06-02 Vasily PisarMerge remote-tracking branch 'origin/vasily_pisar/cmake...
2016-06-02 Vasily PisarMerge branch 'master' into vasily_pisar/cmake_console
2016-05-26 Max MedvedevMerge branch 'master' into OC-13477 appcode/162.496
2016-05-18 Ilya.KazakevichMerge branch 'bugfix/pytest-runner-progress' of https...
2016-05-18 Dmitry BatkovichMerge remote-tracking branch 'origin/master'
2016-05-18 Anton MakeevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into amake... clion/162.282
2016-05-18 Anna.Kozlovaanonym -> lambda
2016-05-18 Valentina KiryushkinaResolve conflicts
2016-05-11 Elizaveta ShashkovaMerge pull request #386 fix conflict
2016-05-11 Elizaveta ShashkovaMerge pull request #397
2016-05-10 Vladimir KrivosheevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into IDEA...
2016-05-10 Vasily RomanikhinMerge branch 'vromanik/doxygen'
2016-05-06 Shaverdova ElenaMerge branch 'leneshka/template-projects'
2016-05-05 nikMerge branch 'patch-1' of https://github.com/ryenus...
2016-05-04 Anton MakeevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into amake...
2016-05-04 Max MedvedevMerge remote-tracking branch 'origin/master' into medve...
2016-05-04 Dmitry TrofimovMerge branch 'master' of git.labs.intellij.net:idea...
2016-05-04 Dmitry AvdeevMerge remote-tracking branch 'origin/master'
2016-05-04 Vasily PisarMerge branch 'master' into vasily_pisar/cmake_console
2016-05-03 Daniil OvchinnikovMerge branch 'dany/groovy-transformations'
2016-05-02 Vladimir Krivosheevcleanup — getRootElement
2016-02-24 Alexey UshakovMerge pull request #350 (https://github.com/JetBrains...
2016-02-24 Alexander KoshevoyMerge remote-tracking branch 'origin/master' into akosh...
2016-02-18 Mikhail GolubevMerge branch 'east825/IDEA-136499'
2016-02-11 Max MedvedevMerge branch 'master' into medvedev/OC-12584 appcode/144.4011
2016-02-09 Dmitry TrofimovMerge remote-tracking branch 'origin/master'
2016-02-08 Anton MakeevMerge branch 'amakeev/debugger-error-reporting'
2016-02-05 Alexander KoshevoyMerge branch 'topic/docker_python'
2016-02-05 Roman ShevchenkoMerge pull request #351 (https://github.com/JetBrains...
2016-02-04 Anton MakeevMerge remote-tracking branch 'origin/master'
2016-02-04 Vladimir Krivosheevget rid of PROJECT FILE macro to avoid issues like...
next