typo
[idea/community.git] / LICENSE.txt
2009-10-09 Dmitry Jemerovlicense.txt